گردشگري

هتل هاي شيراز و هتل اصفهان

 

باغ نظر ، باغ موزه،باغ شاهزاده ،عمارت كلاهفرنگي، آرامگاه وكيل، عمارت چهارفصل يا باغ حكومتي نام يكي از ابنيه تاريخي دوره زنديه در شيراز است. اين بنا يك عمارت هشتضلعي است كه كريم خان زند در ميان باغ نظر شيراز ساخت كه در آن روزگار اين عمارت باشكوه محل پذيرايي از مهمانان، سفيران خارجي و انجام مراسم رسمي و اعياد گوناگون بودهاست.نماي بيروني عمارت كلاه فرنگي بصورت هشت ضلعي است با تزيينات كاشينگارههاي گل و مرغ و در بالاي عمارت با اسپرها و لچكيهاي كاشيكاري هتل هاي شيراز شده بنا  هتل اصفهان را مزين كردهاند. هتل اصفهان اين نگارهها بصورت قرينه هتل هاي شيراز در چهار ضلع منظره شكارگاه هتل هاي شيراز و روايت بتخت نشستن سليمان هتل اصفهان را نشان ميدهند.چهار آبنما در چهار سوي ساختمان قرار  هتل هاي شيراز داشته كه آبنماي شمالي در مسير خيابان زند قرار داشته و تخريب شدهاست. فضاهاي دروني شامل يك بخش مركزي و چهار شاهنشين جانبي است. يك آبنماي يكپارچه از سنگ مرمر  هتل هاي شيراز در كف بخش مركزي طراوت فضاي داخل را موجب گرديدهاست.پس از مرگ كريم خان وي را در اين مكان به خاك سپردند و آقا محمد خان قاجار در سال ۱۲۰۶ خورشيدي بدليل كينه هتل هاي شيراز توزي دستور نبش قبر وي را صادر كرد و استخوانهاي هتل اصفهان  وي را به كاخ گلستان منتقل كردند و در زمان پهلوي اول استخوانها نبش قبر گرديد و به اين مكان عودت شد. نقش برجسته هايي از پهلوانان هتل هاي شيراز گرزدين وند دوره زنديه و قاجاريه در اين محل ديده مي شود.همچنين عمارت خورشيد در دوره قاجاريه بهدستور حسينعلي هتل اصفهان ميرزاي فرمانفرما در اين باغ احداث گرديد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :