گردشگري

پايايي و روايي اس ام اس

 

 به منظور سنجش پايايي پنل پيامك و قابليت اطمينان پرسشنامهها از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده گرديد، پرسشنامه پنل اس ام اس داراي 4 سازه است  پنل اس ام اس كه مقدار آلفاي بهدستآمده براي رفتار فروش اخلاقي 745/0 ،اعتماد مشتري به شركت845/0 ،رضايت پنل پيامك مشتري791/0، وفاداري پنل اس ام اس مشتري 916/0 است. همچنين به منظور سنجش روايي پرسشنامه، دو نوع روايي پنل پيامك محتوايي و پنل اس ام اس روايي سازه درنظرگرفتهشد. دراينراستا پرسشنامه مقدماتي در بين تعدادي از اعضاي نمونه توزيع و بر اساس نظر بيش از ده نفر از خبرگان  پنل اس ام اس پژوهش كه شامل اساتيد و كارشناسان اين حوزه است، پنل پيامك اصلاحاتي پنل اس ام اس روي آن صورت گرفت و پرسشنامه نهايي تهيه شد. به دليل انجام تعديلات متعدد و اعمال نظر خبرگان ميتوان ادعا كرد كه ابزار پژوهش از روايي محتوايي لازم برخوردار است. به منظور سنجش روايي سازه از اعتبار همگرا و واگرا (تشخيصي) استفاده شد. مقادير بار عاملي هر يك از گويهها بالاتر از 6/0 و  پنل پيامك مقادير پنل پيامك معنيداري در سطح خطاي 5 %بيشتر از 96/1 بودند. 2 همچنين مقادير ميانگين واريانس استخراج شده بالاتر از 5/0 و تمام سازهها داراي 3 پايايي تركيبي بالاتر از 7/0 بودند. مطلوببودن مقادير اين سه شاخص نشان از وجود اعتبار همگرا در آزمونهاي بهكاررفتهاست. همچنين نتايج نشان داد  پنل اس ام اس همبستگي بين تمامي سازهها كمتر از مقدار مجذور ميانگين واريانس استخراجشده هر يك از سازههاست كه نشان از اعتبار واگرا دارد. پنل پيامك در جدول 2 مقادير هر يك از اين شاخصها را مشاهده ميكنيد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

نمونه آماري پيامك


جامعه و نمونه آماري پنل پيامك جامعه آماري پنل اس ام اس پژوهش حاضر عبارت است از خريداران بيمه عمر يك شركت بيمه در سطح شهر تهران و نمونه مورد نظر مجموعهاي پنل اس ام اس از خريداران بيمه عمر در چندين شعب شركت بيمه مورد پنل پيامك مطالعه است. روش نمونهگيري بهصورت نمونهگيري خوشهاي- تصادفي است. در ابتدا، براي رعايت همگني و با فرض آنكه سطح رفاه پنل اس ام اس پنل پيامك اجتماعي در مناطق تعيينشده تقريباً مشابه است، شهر تهران بر اساس طبقه اجتماعي افراد پنل اس ام اس به چهار پنل پيامك محدوده شمال، غرب و شرق، جنوب و مركز تقسيم گرديد و از هر محدوده دو شعبه به صورت تصادفي انتخاب شدند، سپس 5 %از نمايندگيهاي هر شعبه را به عنوان عناصر نمونه انتخاب و بر اساس پنل اس ام اس ليست مشتريان، عناصر نهايي پنل پيامك كه شامل مشتريان بيمه عمر هستند، به روش نمونهگيري تصادفي رابطه رفتار اخلاقي فروشنده با پنل پيامك رضايت، اعتماد و.../ 139 1 انتخاب شد. همچنين حجم نمونه با توجه به حجم جامعه و مطابق جدول كرجسي مورگان پنل پيامك ، استخراج گرديده كه در اين پژوهش  پنل اس ام اس با توجه به حجم بالاي جامعه آماري (بيش از 100000 ،( حجم نمونه، 384 نفر تعيين شده است.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

روانشناسي پژوهشي پنل پيامك

 

 پژوهش اين پژوهش در شرايط پنل پيامك واقعي بر مبناي اطلاعات پنل اس ام اس موجود و بدون امكان دستكاري در متغيرهاي مستقل صورت گرفت، بنابراين پنل پيامك ميتوان آن را توصيفي پنل اس ام اس دانست و با توجه به اينكه براي گردآوري پنل اس ام اس دادهها از پرسشنامه استفاده شده، از نوع پنل پيامك پژوهشهاي پيمايشي مقطعي است. از لحاظ هدف، يك پژوهش كاربردي محسوب ميشود، زيرا با توجه به  پنل پيامك مدل مفهومي پژوهش و با توجه به شاخصهاي استخراجشده از ادبيات، به بررسي تأثير رفتار فروش پنل اس ام اس اخلاقي پنل پيامك بر وفاداري بيمهگذاران با توجه به متغيرهاي ميانجي اعتماد و رضايت پنل اس ام اس بيمهگذاران پرداخته است و نتايج  پنل پيامك پنل پيامك پژوهش ميتواند به سازمان مربوطه و همچنين ساير شركتهاي بيمهاي كمك شاياني نمايد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

وفاداري مشتري با پيامك

 

 امروزه آشكار پنل پيامك شده كه وفاداري پنل اس ام اس مشتري در موفقيت كسبوكار يك شركت، بهطور قابل توجهي مهمتر از رضايت مشتري است. پنل پيامك مشتريان پنل اس ام اس وفادار، نيروي بازاريابي شگفتانگيزي را از طريق تبليغات دهان به دهان و توصيه كالاها و خدمات شركت پنل اس ام اس به ساير آشنايان ارائه ميدهد(2007, Ndubisi .( مشتريان وفادار در صنعت بيمه، مزاياي بسياري پنل پيامك را با خود به همراه دارند، از جمله اين مزايا ميتوان به سودآوري شركتهاي بيمه، كاهش هزينه هاي بازاريابي بيمه، افزايش فروش شركت، حساسيت قيمتي پايين مشتريان بيمه و ... اشاره نمود (حقيقي كفاش و همكاران، 1390 .( 1 معروفترين تعريف قابل قبول براي وفاداري، تعريف جاكوبي و كينر در سال 1973 است پنل پيامك كه در آن وفاداري را به عنوان يك تعصب به مارك و پاسخ رفتاري در طي زمان تعريف ميكنند كه در آن، فرد پنل اس ام اس يك مارك خاص را نسبت به ساير ماركها ترجيح 2 داده و به صورت يك تعهد رواني در مورد آن تصميم ميگيرد. پنل پيامك پنل پيامك پيرسون ، وفاداري مشتري را بدين صورت تعريف نموده است:"مجموعهاي از افكار پنل اس ام اس مشترياني پنل پيامك كه نگرشهاي مطلوبي نسبت به شركت داشته و متعهد به خريد دوباره از شركت مربوطه بوده و خدمات پنل پيامك يا محصولات شركت مزبور را به سايرين معرفي مينمايند.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

اعتماد مشتري پنل پيامك

 

اعتماد مشتري جانسن دريافت كه پنل پيامك روابط بلندمدت مشتري و فروشنده به اعتماد متقابل طرفين برميگردد. توانايي  پنل اس ام اس هر پنل اس ام اس يك از طرفين دادوستد پنل پيامك براي فراهم آوردن نتايج مثبت براي ديگري، ميزان تعهد و پايبندي به ارتباط را تعيين ميكند (1994, Hunt and Morgan .( 3 مورمان و همكاران اعتماد را تمايلي به اتكاء پنل اس ام اس به طرفين معامله اي كه در آن يك پنل پيامك طرف مطمئن است و اعتماد دارد، تعريف ميكنند. جانسن اشاره ميكند كه عنصر كليدي اعتماد، حدي است پنل پيامك كه در آن مشتري اعتقاد دارد فروشنده تمايل و انگيزه سودرساني به او را دارد. اعتماد مشتري به بخشي پنل اس ام اس از باور مشتري برمي گردد كه موجب تعهد و الزام وي ميشود (1999.,al et Swan ،(ازهمينرو، اعتماد پنل اس ام اس مشتري پنل پيامك به شركت به معناي آن است كه وي باور دارد و احساس ميكند كه ميتواند پنل پيامك روي كسب پنل اس ام اس مزاياي بلندمدت خدماتدريافت شده حساب كند (1990., al et Crosby .(اعتماد مشتري به شركت همچنين ميتواند پنل پيامك بهاينصورت تعريف گردد: «اعتماد مشتري به كيفيت و تداوم خدمات ارائه پنل اس ام اس شده از سوي شركت.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

رضايت مشتري با پنل پيامك

 

.رضايت مشتري امروزه سازمانهاي توليدي يا خدماتي، ميزان رضايت مشتري را معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد ميكنند و اين روند همچنان در حال افزايش است. اهميت پنل اس ام اس مشتري و رضايت او چيــزي پنل اس ام اس است كه پنل پيامك به رقابت در  پنل اس ام اس سطح جهاني بر ميگردد. تعاريف مختلفي از رضايت پنل اس ام اس مشتري با توجه به اهداف خاص هر مطالعه وجود دارد. پنل اس ام اس برخي از پژوهشگران، بر اساس نظريه انتظار- عدم تأييد، پيشنهاد كردهاند كه رضايت، يك واكنش عاطفي است كه از ارزيابي تفاوت دركشده بين انتظارات قبلي و تجربيات 1 واقعي ميآيد. پاراسورمان و همكاران پنل پيامك رضايت مشتري را به دو نوع طبقهبندي ميكنند؛ رضايت ناشي از يك معامله خاص و رضايت كلي. در برابر پنل پيامك ارزيابي رضايت ناشي از يك معامله خاص، رضايت كلي مشتري نشاندهنده تصور كلي مشتري از تجربيات پنل پيامك معامله پنل پيامك گذشته با ارائهدهنده خدمات (شركت خدماتي يا فروشندگان) است. محققان پنل اس ام اس قبلي فرض كردهاند كه پنل پيامك رضايت مشتري، يك ارزيابي ذهني فرد از عنصر عاطفي است. رضايت مصرفكننده ممكن است با محبت فردي ناشي از مجموعهاي از تجارب تعامل در گذشته بين دو طرف پنل اس ام اس ارزيابي گردد. اين مطالعه، به تطبيق پنل پيامك مفهوم ارزيابي عاطفي بر اساس تجربه تعامل مشتريان با فروشندگان ميپردازد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

رفتار فروش اخلاقي فروشنده


رفتار فروش پنل پيامك اخلاقي فروشنده  هانت و ويتل بيان ميكنند كه محيط پنل اس ام اس سازماني، شكلدهنده رفتار اخلاقي بهوسيله تعديل پنل پيامك استانداردها و هنجارهاي اخلاقي است. پنل اس ام اس اخلاقيات بهعنوان شاخهاي از فلسفه اخلاقي است كه با قضاوتها، استانداردها و قوانين رفتاري اخلاقي سروكار داشته و متشكل از كدهاي اخلاقي پنل اس ام اس رفتار حاكم بر افراد و جوامع در تشخيص پنل پيامك خوب يا بد پنل اس ام اس است. رفتار فروش اخلاقي فروشنده، رفتاري است كه موجب بهبود رفاه مشتري ميگردد. فروشندگاني كه بر مبناي اخلاقيات رفتار مينمايند، در ارتباطات خود صادق بوده و فقط محصولات يا خدماتي  پنل پيامك را كه معتقدند مشتري را منتفع ميسازد، به فروش ميرسانند، وعدههايي ميدهند كه بتوانند جامه عمل بپوشانند و اطلاعات مشتري را به صورت محرمانه نگه ميدارند (2009, Riggle and Hansen .( هيچگونه تعريف پنل پيامك يا استاندارد جهاني براي اخلاق تجاري وجود ندارد كه بتوان بر مبناي آن پنل اس ام اس افراد را از نظر انجام رفتار اخلاقي يا غير اخلاقي طبقهبندي نمود. رفتار اخلاقي در مقابل رفتار غير اخلاقي بر مبناي پنل پيامك درجهاي تعريف ميشود پنل پيامك كه يك عمل ارائهشده در آن به صورت صحيح يا اشتباه، خوب يا پنل اس ام اس بد، عادلانه يا ناعادلانه، منصفانه يا غير منصفانه، ادراك ميشود.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

فروش بيمه با پنل پيامك

 

.فروش بيمه ازآنجايي كه بيمه، خدمتي نامحسوس است؛ نحوه عرضه و فروش بيمه اهميت زيادي دارد. بهترين تعريفي كه از فروش بيمه ميتوان پنل پيامك ارائه كرد به پنل اس ام اس اين شرح است: فروش يعني كمك به مشتري به منظور خريد چيزي پنل پيامك كه آن را نياز دارد و پنل اس ام اس همچنين هدايت مشتري به شكلي  پنل اس ام اس كه محصول ارائهشده از طرف فروشنده را طلب كند. امروزه در خصوص پنل اس ام اس نحوه فروش بيمه و چگونگي ارتباط با مشتريان بالقوه، تلاش پنل پيامك زيادي صورت ميگيرد. باوجود پنل اس ام اس تلاشهاي انجامشده هنوز اقدامات زيادي بايد انجام پذيرد (حسنزاده و كاظمنژاد، 1389 .(فروشنده خوب و موفق، فروشندهاي است كه در مراحل فروش به مشتري كمك پنل پيامك كند تا نظر، ايده و خواسته خود را از خريد بيمه عمر بيان كند و با اعتماد به نفس تصميم بگيرد. فروشنده نميتواند اين امر را اتفاقي انجام پنل اس ام اس دهد بلكه بايد بر اساس يك طرح و برنامه از قبل تعيينشده پنل پيامك و در ملاقاتهايي پنل پيامك كه فروشنده و مشتري دارند، اين امر را انجام دهد. يك فروشنده با تجربه، وجهه حرفهاي خود را به عنوان نماينده بيمهگر يا پنل اس ام اس كارگزار حفظ كرده و به كاركنان خود آموزش ميدهد  پنل پيامك كه در 1. Karl Borch 132 / پژوهشنامۀ بيمه/ سال بيستونهم/ شماره 1 /بهار 1393 /شماره مسلسل 113 فعاليتهاي حرفهاي چگونه عمل كنند تا موفق شوند. بهعبارتي، موفقيت يا عدمموفقيت فروشنده بستگي به فروشنده دارد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

اهميت اقتصادي بيمه پيامكي


اهميت اقتصادي پنل پيامك بيمه پيشرفت و توسعه بيمه پنل اس ام اس با توسعه اقتصادي كشورها متقارن است. بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش پنل پيامك مبادلات و بهبود سطح پنل اس ام اس استانداردهاي زندگي موجب پيشرفت و توسعه بيمه خواهد شد و متقابلاً پيشرفت و پنل پيامك اشاعه بيمه نيز در بهبود پنل اس ام اس وضع معيشت افراد و توسعه اقتصادي كشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد يك كشور متكي به بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد قطعاً در معرض تهديد و خطرهاي بيشماري قرار خواهد گرفت. محققان و انديشمندان، نقش بيمه در اقتصاد را از ديد كلان شامل حفظ ثروت ملي، تضمين و توسعه سرمايهگذاريها، ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنههاي ارزي و از ديد خرد، شامل افزايش ميل به پسانداز، افزايش پنل پيامك كارايي بازرگانان، ايجاد امنيت مالي جهت فعاليتهاي بازرگاني و كمك مؤثر در توزيع نسبي پنل اس ام اس هزينهها دانستهاند. پنل پيامك در دنياي امروز، بيمه به چنان جايگاهي رسيده است كه ميتواند با ايجاد اطمينان پنل اس ام اس در مجموعه فعاليتهاي پنل پيامك اقتصادي كشورها نقش كليدي در توسعه اجتماعي و اقتصادي آنان ايفا كند. مطالعات مختلف نشانگر آن است كه پنل پيامك عموماً ميان ضريب نفوذ بيمه و درآمد سرانه كشورها رابطه مستقيمي برقرار است. بنابراين ميتوان گفت كه توسعه و بيمه، لازم و ملزوم يكديگرند.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :

مقدمه اي بازار يابي پيامكي

 

علم بازاريابي پنل پيامك شاهد تلاشها و تحقيقات قابل توجهي در زمينه موضوع اخلاق است،  پنل اس ام اس به اين دليل كه بازاريابي، به صورت عام و بهويژه رابطه پنل پيامك خريدار- فروشنده، حيطهاي است كه مشكلات اخلاقي پنل اس ام اس زيادي در آن به وقوع ميپيوندد. بازاريابي همواره در جامعه متهم به استفاده از پنل پيامك دروغ، تقلب، تجاوز به حريم  پنل اس ام اس خصوصي افراد، آلودگيهاي زيست محيطي، ترويج مصرفگرايي و بيتوجهي به اقشار ضعيف و آسيبپذير پنل پيامك جامعه است. درحاليكه بازاريابي با هدف كمك به اقتصاد كشورها و تأمين خواستههاي مصرفكنندگان شكل گرفته است. علت اصلي پنل اس ام اس اين اتهامات، غفلت اكثر شركتها از ابعاد اجتماعي بازاريابي است كه موجب انحراف از آرمانهاي بازاريابي در راه افزايش پنل پيامك سودآوري گرديده است. شركتهاي متخلف اينگونه انديشيدهاند كه رعايت اصول اخلاقي در بازاريابي از ميزان دسترسي پنل اس ام اس آنها به اهداف اقتصادي ميكاهد. درحاليكه در عصر بازاريابي امروز، شركتي كه پايبند به اصول اخلاقي بازاريابي نباشد يا حتي فروشندگان پنل پيامك آن، رفتار فروش اخلاقي را رعايت نكنند، ميتواند موجب سلب اعتماد مشتري از فروشنده و پنل اس ام اس سازمان متبوعش گردد و در پي آن وفاداري مشتريان را تحت تأثير قرار دهد (حقيقي كفاش و همكاران، 1390 .( حفظ و تقويت وفاداري مشتريان براي شركتهايي كه  پنل پيامك دغدغه حفظ و توسعه جايگاه رقابتي خويش را در بازار دارند، چالشي پنل اس ام اس استراتژيك تلقي ميشود. شركتهايي كه صرفاً به دنبال فروش پنل پيامك كوتاهمدت نبوده و كسب رضايت بلندمدت مشتري را از طريق ارائه كالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمايز، وجهه همت خود قرار ميدهند.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/24 ساعت: ۱۲ توسط:gardeshgarandakheli :